Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť:

EDUMIX s. r. o.
IČO: 52219381
DIČ: 2120937038
IČ DPH: SK2120937038

so sídlom: Mierová 5561/167A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 05

kontaktné údaje:
Konateľ: Michal Káčer
email: info@krhlicka.sk
telefón: +421 907 602 092
www: www.krhlicka.sk

zapísaná: Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vl.č.135172/B (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Mierová 5561/167A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 05
e-mail: info@krhlicka.sk
telefon: +421 907 602 092
3. Osobnými údajmi sa rozumie akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca menoval poverenca pro ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

meno: Michal Káčer
email: info@krhlicka.sk
telefón: +421 907 602 092

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracovává osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
● Meno a priezvisko
● e-mailová adresa
● poštová adresa
● fakturačná adresa
● telefón

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodem spracovania osobných údajov je
● plnenie zmluvy mezi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
● splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
● oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš súhlas so spracovávaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovávania osobných údajov je
● vybavienie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pro úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
● plnenie právnych povinností voči štátu,
● zasielanie obchodných oznámení a prevádzka ďalších marketingových aktivít.
IV.
Doba uchovávania údajov

1. Správca uchovává osobné údaje
● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
● po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 3 rokov, v prípade, že sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemci osobných údajov sú osoby
● podielajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb/realizácii fakturácie na základe zmluvy,
● zaisťujúce služby prevádzky e-shopu (webhosting) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
● zaisťujúce marketingové služby.
2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo mezinárodnej organizácii.

VI.
Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovávanie osobných údajov je prevádzkované správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj týto spracovávatelia:

● poskytovateľ služby webhostingu:
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava

IČO 36421928
DIČ 2021869234
IČ DPH SK2021869234

● poskytovateľ služby fakturácie:
SuperFaktura, s.r.o.
Pri Suchom mlyne 6
81104 Bratislava

IČO: 46655034
DIČ: 2023513470
IČ DPH: SK2023513470

● poskytovateľ služby platobnej brány BESTERON:
Pay Solutions, a. s.
Líščie údolie 119
841 04 Bratislava

IČO 47866233
DIČ 2024127963
IČ DPH SK2024127963

● vedenie účtovníctva:
DD STELLA s.r.o.
Beňadická 1
851 06 Bratislava

IČO: 46267450
DIČ: 2023309024
IČ DPH: SK2023309024

● subdodávateľ tovaru:
Vida XL Europe B.V.
Mary Kingsleystraat 1
5928 SK Venlo, NL

IČ DPH: NL820055220B01

● služby online reklamy/PPC:
ETARGET SE
Pribinova 25
811 09 Bratislava

IČO: 35 807 113
IČ DPH: SK2020258757

● služby online reklamy/PPC:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írsko

● služby vyhodnocovania online návštevnosti stránky:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írsko

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
● právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
● právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie zpracovávania podľa čl. 18 GDPR,
● právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
● právo vzniesť námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
● právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
● právo odvolať súhlas so spracovávaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobních údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odosláním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2020.

Nákupný košík